Algemene voorwaarden

 

1. Partijen

1. Bedrukt-fruit.nl: PromoGoed, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09214164, gevestigd aan de Kauwenhoven 64 A (6741 PW), gebruiker van deze algemene voorwaarden.

2. Verdere gegevens van Bedrukt-fruit.nl:

Website: www.bedrukt-fruit.nl, inclusief contactformulier

Telefoonnummer: 0318- 727 009

Btw-identificatienummer:

3. De Klant: de (potentiële) afnemer van aangeboden goederen of diensten van Bedrukt-fruit.nl.

 

2. Toepasselijkheid

1. Bedrukt-fruit.nl verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod van Bedrukt-fruit.nl en, al dan niet daaruit voortvloeiende, overeenkomsten die partijen met elkaar zijn aangegaan. Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd, zullen deze algemene voorwaarden tevens voor toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen tussen partijen gelden.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Algemene (inkoop)voorwaarden van De Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

4. Derden die door Bedrukt-fruit.nl bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen. 

5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

 

3. Aanbod en overeenkomst

1. Elk aanbod, in de vorm van een offerte of anderzijds, is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk, tenzij anders schriftelijk door Bedrukt-fruit.nl is aangegeven.

2. Elk aanbod geldt slechts voor zover de voorraad strekt.

3. De prijzen zoals vermeld op de website of in een andere vorm van een aanbod zijn in Euro’s en exclusief 21% btw en onderhavig aan heffingen, toeslagen en overige factoren.

4. Alle opgaven van Bedrukt-fruit.nl van getallen, maten, gewichten en kleur van de artikelen in de getoonde of verstrekte ontwerpen, monsters, tekeningen, afbeeldingen, foto’s of modellen zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde artikel leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan zijde van Bedrukt-fruit.nl.

5. Een aanbod geldt niet automatisch voor nabestellingen.

6. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens Bedrukt-fruit.nl.

7. De overeenkomst komt tot stand nadat beide partijen een op schrift gesteld aanbod hebben ondertekend, nadat Bedrukt-fruit.nl een schriftelijke aanvaarding heeft bevestigd ofwel nadat Bedrukt-fruit.nl, of een derde namens haar, is aangevangen met de uitvoering.

8. De overeenkomst wordt uitdrukkelijk onder de opschortende voorwaarde van toereikende beschikbaarheid van de bestelde producten aangegaan.

 

4. Uitvoering en levering

1. De Klant stelt Bedrukt-fruit.nl in de gelegenheid de overeenkomst uit te voeren. De Klant verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door Bedrukt-fruit.nl.

2. Bedrukt-fruit.nl zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de overeenkomst trachten na te komen. Deze termijn is niet fataal, waardoor De Klant Bedrukt-fruit.nl altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan. 

3. Indien Bedrukt-fruit.nl voor de bezorging/levering zorgdraagt dient De Klant een bezorgadres door te geven waar Bedrukt-fruit.nl de te leveren goederen op de aangegeven datum tussen 09.00 en 17.00 uur kan (laten) bezorgen/leveren. Indien De Klant op de aangegeven datum niet aanwezig is op het moment dat goederen worden bezorgd, komen de kosten voor het aanbieden van de goederen op een volgend moment voor rekening van De Klant. De Klant zal alsdan een bericht ontvangen dat de bestelling kan worden afgehaald op een door Bedrukt-fruit.nl aangegeven locatie na betaling van de meerkosten, daarbij behoren ook de logistieke (plannings)kosten bij de opslaglocatie vanwege onverwachte extra opslag.

4. Indien levering plaatsvindt in de vestiging van Bedrukt-fruit.nl en De Klant derhalve daar de goederen ophaalt, dient De Klant zich te houden aan de overeengekomen leveringstijdsdatum. Indien De Klant de goederen niet op de overeengekomen datum afhaalt, heeft Bedrukt-fruit.nl de mogelijkheid om de redelijke kosten voor stalling van de goederen op De Klant te verhalen.

5. Het staat Bedrukt-fruit.nl vrij de opdracht en of levering te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.

6. Levering van goederen geschiedt pas na totstandkoming van de overeenkomst. Het risico van verlies of waardevermindering van de te leveren goederen gaat op De Klant over vanaf het moment dat deze hem ter beschikking zijn gesteld of zouden worden gesteld, maar dit moment onder verantwoordelijkheid van De Klant is vertraagd. Dit ongeacht of de eigendomsoverdracht reeds heeft plaatsgevonden. 

 

5. Eigendomsvoorbehoud

1. Het eigendom van de te leveren artikelen gaan, in tegenstelling tot de feitelijke machtsverschaffing, pas over op De Klant nadat deze al hetgeen De Klant ter zake uit de overeenkomst aan Bedrukt-fruit.nl verschuldigd is of zal zijn, volledig heeft voldaan. Hieronder wordt derhalve niet enkel de koopsom gerekend, maar onder andere ook eventuele nader verschuldigde boetes, meerkosten of buitengerechtelijke incassokosten. 

2. Ingevolge dit eigendomsvoorbehoud is De Klant derhalve niet gerechtigd om de goederen te vervreemden of te bezwaren met bijvoorbeeld een pandrecht. 

3. De Klant verbindt zich, in verband met de effectiviteit van het eigendomsvoorbehoud, om Bedrukt-fruit.nl tijdig en adequaat te informeren bij een dreigend faillissement, surseance van betaling, schuldsanering of wanneer derden dreigen beslag te leggen op een van met eigendomsvoorbehoud geleverde goederen. De Klant is tevens gehouden ten behoeve van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken adequaat te verzekeren tegen schade en diefstal.

4. Wanneer De Klant in staat van gebreke is van enige verplichting uit de overeenkomst, is De Klant verplicht op verzoek van Bedrukt-fruit.nl alle benodigde medewerking te leveren waardoor Bedrukt-fruit.nl weer onbezwaarlijk over de geleverde goederen kan beschikken. Dit houdt mede in de eventuele plicht om op verzoek van Bedrukt-fruit.nl en de goederen voor eigen kosten retour te zenden.

 

6. Garantie en aansprakelijkheid

1. De Klant is gehouden de levering en uitvoering zo spoedig mogelijk, doch binnen 10 uur te controleren op conformiteit met betrekking tot kwantiteit en kwaliteit. Wanneer de prestatie niet voldoet aan de conformiteit die op basis van de overeenkomst is overeengekomen, en er derhalve sprake is van een gebrek, dient De Klant binnen 24 uur na levering Bedrukt-fruit.nl hieromtrent te informeren. 

2. Na de informatieverschaffing als bedoeld in het vorige lid zal Bedrukt-fruit.nl het gebrek kosteloos naar redelijkheid herstellen ofwel vervangen. Wanneer geen van de hiervoor beschreven twee remedies uitkomst biedt om het gebrek effectief te verhelpen, heeft De Klant het recht de overeenkomst te ontbinden waarbij De Klant de kosten draagt voor retournering van het geleverde. Het voorgaande geldt zonder dat De Klant recht heeft op enige schadevergoeding

3. Wanneer het gebrek is ontstaan door een fout die aan De Klant is toe te rekenen of De Klant Bedrukt-fruit.nl omtrent het gebrek te laat heeft geïnformeerd, vervalt zijn recht op herstel, vervanging of eventuele ontbinding zoals beschreven in dit artikel. De bewijslast dat de fout niet aan De Klant is toe te rekenen ligt bij De Klant.

4. Het bestaan van een gebrek schort de betalingsverplichting van De Klant niet op. 

5. De Klant heeft nimmer recht op enige remedie indien het artikel onjuist of onzorgvuldig is gebruikt. De klant is verplicht de goederen te onderhouden, bewaren en gebruiken volgens de daarvoor bestemde documenten, zoals een instructiehandleiding, en instructies. De klant verplicht zich de goederen uitsluitend te laten gebruiken door personen die op de juiste wijze zijn geïnstrueerd over het gebruik. Wanneer het voornoemde niet in acht wordt genomen of door De Klant extra’s en/of veranderingen, in welke vorm dan ook, worden aangebracht, vervalt de iedere garantie.

6. Mocht Bedrukt-fruit.nl onverwijld jegens De Klant aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de hoogte van het eventuele factuurbedrag te vermeerderen met 15% of anders tot het bedrag waarop de door Bedrukt-fruit.nl gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

7. Aansprakelijkheid van Bedrukt-fruit.nl reikt te allen tijde niet tot lichamelijk letsel of gevolgschade en behoudens opzet of grove schuld eveneens niet tot zaakschade, immateriële schade of gederfde winst.

8. Het consumeren van de goederen zou een negatieve invloed kunnen hebben op bijvoorbeeld astmatische personen of een allergische reactie kunnen opwerpen. De Klant is zelf verantwoordelijk dergelijke invloeden te onderzoeken en de consumers van de goederen hierover te informeren.

9. De Klant vrijwaart Bedrukt-fruit.nl voor de in verband met de overeenkomst ontstane schade van derden doordat Bedrukt-fruit.nl heeft gehandeld, waaronder een nalaten begrepen, uitgaande van de door De Klant onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie, gegevens en bescheiden of in afwijking van deze algemene voorwaarden.

10. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Bedrukt-fruit.nl tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 12 maanden.

 

7. Prijzen en betaling

1. Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen de prijzen redelijk en billijk.

2. Tenzij anders is overeengekomen dient De Klant de verschuldigde geldsom in zijn geheel voorafgaand aan de levering van Bedrukt-fruit.nl te voldoen. Facturen dienen in elk geval binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te zijn voldaan door middel van girale overboeking. Bedrukt-fruit.nl is direct na de totstandkoming van de overeenkomst gerechtigd om de factuur te sturen.

3. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is Bedrukt-fruit.nl terstond gerechtigd om De Klant een vertragingsrente van 1% van de hoofdsom per maand alsmede een bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Laatstgenoemde kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimaal beloop van EUR. 100,- exclusief btw. 

4. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Bedrukt-fruit.nl is het De Klant niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen.

 

8. Beëindiging van de overeenkomst

1. Bedrukt-fruit.nl heeft het recht de overeenkomst met De Klant met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:

a) De Klant zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bedrukt-fruit.nl  ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt;

b) Aan De Klant (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of De Klant in staat van faillissement wordt verklaard, De Klant een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of De Klant onder curatele of bewind wordt gesteld.

2. In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door De Klant aan Bedrukt-fruit.nl verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar. Wanneer het werk niet volledig is voltooid is De Klant een evenredig deel van de totale geldsom verschuldigd.

3. In geval van beëindiging van de overeenkomst zal De Klant op verzoek van Bedrukt-fruit.nl alle benodigde medewerking leveren waardoor Bedrukt-fruit.nl weer onbezwaarlijk over geleverde zaken kan beschikken.

4. De Klant heeft geen herroepingsrecht omdat De Klant heeft verklaard niet als consument te handelen, maar in de uitoefening van een bedrijf of beroep. In het geval dat De Klant toch consument zou zijn, heeft hij evenmin een herroepingsrecht omdat de geleverde producten maatwerk betreffen.

5. Art 7:408 is uitgesloten. De Klant heeft geen mogelijkheid om de een overeenkomst van opdracht tussentijds op te zeggen. 

 

9. Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Bedrukt-fruit.nl geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, transportmoeilijkheden, brand, verlies of beschadiging bij transport en overheidsmaatregelen.
2. Tijdens overmacht worden verplichtingen van Bedrukt-fruit.nl opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor Bedrukt-fruit.nl onevenredig zwaar is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Bedrukt-fruit.nl bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan De Klant en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3. Indien Bedrukt-fruit.nl bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.

 

10. Bedrukking en intellectueel eigendomsrechten

1. De merken, afbeeldingen, logo’s en foto’s die gebruikt en vertoond worden op de website van Bedrukt-fruit.nl zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van Bedrukt-fruit.nl of van derden en mogen zonder de voorafgaande toestemming van de houder van die merken niet commercieel gebruikt worden.

2. Wanneer De Klant zelf een ontwerp aanlevert, gaat Bedrukt-fruit.nl ervan uit dat De Klant gerechtigd is om de productie te starten van het betreffende (beeld)merk, afbeelding, logo of foto. Het kan dus het geval zijn dat De Klant, indien zij een (beeld)merk, afbeelding, logo of foto aan Bedrukt-fruit.nl verstrekt, toestemming dient te hebben van een bedrijf, licentiehouder of andersoortige auteursrechtelijke rechthebbende. Bedrukt-fruit.nl gaat ervan uit dat aangedragen (beeld)merken, afbeeldingen, logo’s, foto’s en soortgelijke materialen rechtmatig worden gebruikt. De Klant is zelf verantwoordelijk voor eventuele inbreuken en vrijwaart Bedrukt-fruit.nl zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden geldend kunnen maken.

3. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 2 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is Bedrukt-fruit.nl bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat Bedrukt-fruit.nl door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal Bedrukt-fruit.nl de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren. 

4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft Bedrukt-fruit.nl steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals maar niet uitsluitend (beeld)merken, afbeeldingen, logo’s, foto’s en soortgelijke materialen ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.

5. Bedrukt-fruit.nl kan alle ontwikkelde en al dan niet gepubliceerde PR- en communicatieactiviteiten, al dan niet geanonimiseerd, gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden. 

6. De Klant is gehouden de door Bedrukt-fruit.nl aan hem ter controle ter  beschikking gestelde (druk-)proeven zorgvuldig en met bekwame spoed op fouten en gebreken te controleren en zijn oordeel aan De Klant te doen toekomen.

7. Goedkeuring van de proeven door De Klant geldt als erkenning dat Bedrukt-fruit.nl de aan de proeven voorafgaande daarmee verbonden werkzaamheden overeenkomstig de overeenkomst heeft uitgevoerd.

8. Indien De Klant niet voldoet aan zijn in het eerste lid genoemde verplichting, geldt dit als goedkeuring.

9. Elke op verzoek van De Klant vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

 

11. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten
1. Bedrukt-fruit.nl is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. De Klant is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Bedrukt-fruit.nl. 

2. Op deze – en andere tussen partijen gesloten – overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitzondering van het Weens Koopverdrag. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitzondering van het Weens Koopverdrag.

3. In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waaronder de vestigingsplaats van Bedrukt-fruit.nl valt. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaan omtrent niet-contractuele verbintenissen is tevens de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waaronder de vestigingsplaats van Bedrukt-fruit.nl valt.